Persbericht

Als Centrum de WIC in Balkbrug willen we graag reageren op de berichtgeving in de regionale en landelijke pers met betrekking tot de aantijgingen van een tweetal bewoners. We betreuren het dat er een beeld is ontstaan waar we ons niet in herkennen.

Naar aanleiding van een klacht heeft er een onderzoek plaatsgevonden door GGD IJsselland in opdracht van de Gemeente Hardenberg. Hierin is een aantal aanbevelingen gedaan waar we als organisatie mee aan de slag zijn gegaan. We realiseren ons dat een aantal aanbevelingen adequater opgepakt had kunnen worden. Het afgelopen jaar was voor de samenleving en voor ons als Centrum de WIC een bewogen jaar. Omdat we met een kwetsbare doelgroep te maken hebben, met zeer uiteenlopende hulpvragen en problematieken, vergt het tijd om een verandering in gang te kunnen zetten. Hier overheen kwam de coronacrisis, wat voor nog meer impact zorgde.

We zijn als Centrum de WIC blij dat de GGD IJsselland in haar bevindingen heeft aangegeven dat we ons als organisatie open en transparant hebben opgesteld. En dat de medewerkers zeer gedreven zijn in de zorg voor de bewoners. In gehouden interviews met bewoners wordt aangegeven dat zij het gevoel hebben altijd bij de medewerkers terecht te kunnen. De GGD IJsselland heeft vastgesteld dat alle begeleiders een relevante opleiding hebben gevolgd in de sector Zorg & Welzijn en dat de medewerkers beschikken over een passende verklaring omtrent gedrag. In de berichtgeving hierover in de pers wordt een beeld geschetst wat niet overeenkomt met de feiten.

Voor alle bewoners waar een zorgovereenkomst mee is afgesloten, is in samenspraak met hen, een ondersteuningsplan opgesteld waarin de doelen, de aard en de intensiteit van de begeleiding zijn beschreven.
We realiseren ons dat we op het gebied van zelfredzaamheid en participatie van de bewoners doelen scherper en concreter kunnen formuleren. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met de bewoner.

In de berichtgeving van de afgelopen dagen komt vooral de staat van onderhoud van de gebouwen naar voren. De Gemeente Hardenberg heeft in een onderzoek aangegeven dat er zich geen acute veiligheidsrisico’s voordoen.
Wel is er een aantal aanbevelingen gedaan. Het hoofdgebouw voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het bijgebouw voldoet in de basis aan de veiligheidseisen, maar is sterk verouderd en vertoont gebreken. Voor het bijgebouw zijn concrete plannen in de maak om deze te vervangen. De bouwkundige en financiële haalbaarheid vroeg en vraagt echter meer tijd dan we hadden verwacht.

In de berichtgeving komt ook de aantijging naar voren dat er mogelijk sprake is van verkeerd omgaan met zorggelden. In de media wordt gesproken over ‘fraude’ en ‘sjoemelen’ . Dit is niet correct. De ontvangen zorggelden zijn besteed aan de salarissen van de personeelsleden (conform CAO Zorg en Welzijn).
De exploitatie van Centrum de WIC wordt bekostigd uit de verblijfskosten van de bewoners.

De aantijging dat de zorggelden van bewoners worden gebruikt om de verblijfskosten te betalen, wordt hiermee weerlegd. Uit de aanwezige jaarcijfers is dit aantoonbaar. Ook wordt de suggestie gewekt dat de begeleiders van Centrum de WIC diagnoses stellen voor of over bewoners. Dit is niet correct. Als er sprake is van diagnosestelling dan gebeurt dit door externe partijen die hiertoe bevoegd zijn. Als Centrum de WIC hebben we de aanbevelingen uit het onderzoek van de GGD in opdracht van de gemeente Hardenberg opgepakt. De hele transitie vraagt veel tijd en inspanning van medewerkers van Centrum de WIC door de verschillende omstandigheden. Onderdeel daarvan is ook de omzetting van de verenigingsvorm naar een stichtingsvorm inclusief nieuw bestuur. De directeur heeft aangegeven dat hij in de komende periode, gezien zijn leeftijd, zijn taken over wil dragen aan zijn opvolger en het nieuwe bestuur. Tot 1 juli zijn we bezig om de gehele transitie af te ronden. We zijn van harte bereid nadere vragen te beantwoorden. Wel vragen we daarbij om de privacy van onze kwetsbare bewoners te respecteren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Gerrit Tessemaker
0523-656423
info@dewic.nl

TERUG